Algemene voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

 Voor verhuur van motorfietsen, verder genoemd als motor(en) door Motorcity Amsterdam B.V., Jarmuiden 31, 1046 AC Amsterdam. Tel: 020-480 80 10 Inschrijvingsnummer  KvK  Amsterdam 27373406

1A  BEPALING  VAN DE HUURPRIJS  EN HUURTERMIJN:

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen met volledige onvoorwaardelijke acceptatie door de huurder van alle  verhuurvoorwaarden.

De huurtermijn eindigt op het moment dat Motorcity Amsterdam de motor heeft geïnspecteerd op beschadigingen en/of gebreken en op het moment dat zowel de motor als alle andere bijbehorende gehuurde zaken als helm(en), sleutels, formulieren en eventuele kleding door Motorcity Amsterdam onbeschadigd in ontvangst zijn genomen.

De huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen dat de kilometerteller in tact blijft, dit geldt tevens voor de verzegelde aansluitingspunten. Indien de verzegeling is verbroken, of de teller is defect geraakt zonder dat men dit terstond telefonisch heeft gemeld, is Motorcity Amsterdam genoodzaakt om minimaal 1000 gereden kilometers in rekening te brengen en zonodig de reparatie- en verzegelingskosten . Alle motoren van Motorcity Amsterdam zijn uitgerust met anti­ diefstal-chips.

 

1B     HUURTERMIJNEN:

Motorcity Amsterdam hanteert onderstaande huurtermijnen:

 • Daghuur: 24 uur
 • Weekendhuur: vanaf zaterdag 9:00 uur tot de maandag daarop 17:30 uur
 • Lang weekend: vanaf vrijdag 18:00 uur tot de dinsdag daarop 18:00 uur
 • Midweek huur: vanaf maandag 10:00 uur tot de vrijdag daarop 16:00 uur
 • Week huur: 7 x 24 uur aaneengesloten.

 

1C ANNULEREN DOOR HUURDER:

Bij annuleren van de huurovereenkomst door de huurder gelden onderstaande regels:

 • Bij annuleren zonder berichtgeving, is de huurder 100% van de verwachte rekening
 • Bij annuleren binnen 2 tot 6 dagen voor aanvang van de huurperiode genoemd in de huurovereenkomst, is huurder 25% van de verwachte rekening schuldig.
 • Bij annuleren tot 2 dagen voor aanvang van de huurperiode genoemd in de huurovereenkomst, is huurder 50% van de verwachte rekening schuldig.
 • Huurder verklaart dat zowel mondelinge, telefonische als schriftelijke overeenkomsten door hem/ haar als rechtsgeldig worden
 • Huurder kan uitsluitend aanspraak maken op de huurovereenkomst indien deze overeenkomst door huurder en Motorcity Amsterdam is ondertekend.

 

2 VERLENGING VAN DE HUUROVEREENKOMST:

De huurder verplicht zich de motor (en overige gehuurde artikelen) uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt aan Motorcity Amsterdam terug te bezorgen tenzij door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door Motorcity Amsterdam is toegestaan. Voor genoemde verlenging blijven dezelfde huurvoorwaarden van kracht.

 

3 OVERSCHRIJDEN  VAN  DE HUURTERMIJN:

Indien de motor niet binnen de in huurovereenkomst vermelde (eventueel verlengde termijn zoals bedoeld onder punt 2) bij Motorcity Amsterdam is ingeleverd, ontstaat voor Motorcity Amsterdam het onmiddellijke recht van terugname van de motor waarbij de huur overigens doorgaat onder dezelfde voorwaarden tot en met de dag dat de motor weer in het bezit is van Motorcity Amsterdam. Dit houdt in dat voor elke dag of dagdeel de huurprijs is verschuldigd, verhoogd met € 25,00 per uur. Deze bedragen zijn exclusief de door Motorcity Amsterdam geleden schade en kosten, waarmee de huurder middels ondertekening van de huurovereenkomst zich akkoord verklaart. Deze regeling geldt tenzij de huurder kan aantonen dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van niet aan de huurder toerekenbare  oorza(a)k(en) zoals de technische staat van de motor bij het aangaan van de huurovereenkomst.

 

4 AFREKENING  HUURBEDRAG,  BORGSOM  en LEGITIMATIE:

 1. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden; tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling contant te geschieden of terstond na levering van de motor of na verval van de huurtermijn. De huurder dient bij het afhalen een borgsom te betalen van € 300,00 of €600,00. Hierbij wordt een DUBBELE legitimatie verlangd (In ieder geval een geldig rijbewijs PLUS bv. een paspoort). Indien desondanks de vordering van Motorcity Amsterdam niet contant wordt betaald en/of op het overeengekomen tijdstip wordt betaald, is Motorcity Amsterdam vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% (op jaarbasis) in rekening te brengen. Hierbij worden delen van maanden altijd aangemerkt als gehele maanden. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door Motorcity Amsterdam uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de huurder tot contante betaling komt te vervallen.

 

 1. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Motorcity Amsterdam gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten  zijn  alle kosten  die Motorcity Amsterdam in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Motorcity Amsterdam zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitenrechtelijke kosten worden vastgelegd op tenminste 15% van het verschuldigde  bedrag met een minimum van € 25,00

 

5 KOSTEN  TIJDENS HUURTIJD:

Gedurende de tijd dat de huurder over de motor beschikt,  zijn de kosten  aan het gebruik van  de motor verbonden  zoals motor-brandstof, stalling en wassen voor rekening    van de huurder.

 

6 GEBRUIK  HUURMOTOR:

Huurders dienen minimaal 18 jaar te zijn en te beschikken over een geldig NEDERLANDS rijbewijs A voor de betreffende categorie. Voor het huren van een zgn. sportmotor geldt dat huurder minimaal TWEE jaar in het bezit moet zijn van dergelijk rijbewijs van betreffende categorie.

Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde huurder is gemachtigd de motor te besturen. Huurder en bestuurder zijn dus ALTIJD dezelfde (rechts)persoon. Het doorverhuren van de motor is niet toegestaan. Huurder dient ervoor te zorgen dat de motor op behoorlijke  wijze wordt behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt, uitsluiten op de verharde weg en dat voor overbelasting en beschadiging van de motor wordt gewaakt. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hij/ zij zelf als bestuurder genoemd in de huurovereenkomst ten allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid  bezit die tot het goed besturen vereist  is.

Het is niet toegestaan de motor te bezigen voor het vervoer van personen en/of zaken tegen betaling, voor het geven van rijonderricht en voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten en voor het trekken van aanhangwagens, zijspan of andere voertuigen of materialen. Zonder toestemming van Motorcity Amsterdam mag de motor niet naar het buitenland worden gebracht. Indien huurder wel hiertoe gemachtigd is door Motorcity Amsterdam, dient huurder te beschikken over een geldige Internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB. De huurder dient ervoor te zorgen dat regelmatig het oliepeil en bandenspanning wordt gecontroleerd en indien nodig wordt aangepast aan de geldende normen en dat de motor op tijd (overeenkomstig het serviceschema) een onderhoudsbeurt krijgt. Huurder is verplicht de motor in goede staat bij Motorcity Amsterdam terug te brengen.

 

7 TARIEVEN

De tarieven zijn inclusief BTW, Casco verzekering en groene kaart. Exclusief brandstof en huur helm(en) en/of kleding. Het aantal vrije kilometers is volgt.

 • Daghuur : 150 km vrij

Daarboven geldt een toeslag aangegeven per Motorfiets.

 

8 REPARATIES EN ONDERHOUDSBEURTEN:

De kosten van reparatiewerkzaamheden uitsluitend als gevolg van slijtage en onderhoudsbeurten komen 100% voor rekening van Motorcity Amsterdam. De kosten van reparatie van lekke banden zijn volledig voor rekening van de huurder. Bij vervanging van banden waarbij de oorzaak niet het gevolg is van normale slijtage, (bv. een klapband) betalen huurder en verhuurder ieder 50% van de prijs van de nieuwe band. Dit met uitzondering van defecten aan banden ontstaan door het rijden over obstakels. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen bij Motorcity Amsterdam te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient u contact op te nemen met Motorcity Amsterdam. Wij zijn tijdens openingstijden bereikbaar. Dit geldt tevens bij voorkomende gevallen in het buitenland.

Indien u toestemming voor reparatie krijgt, zal in overleg bepaald worden wie (welk bedrijf) de reparatie uitvoert. Na toestemming door Motorcity Amsterdam dient de huurder van alleen de door de huurder betaalde kosten een gespecificeerde nota en een kwitantie te overleggen. In het geval van door Motorcity Amsterdam goedgekeurde reparaties in het buitenland, vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil van erkende Nederlandse reparatie-bedrijven. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Indien sprake is van (na toestemming) het vervangen van onderdelen door derden dienen de oude onderdelen bij Motorcity Amsterdam te worden ingeleverd. Eventuele hieraan verbonden transportkosten zijn voor rekening van Motorcity Amsterdam. Reparaties die zonder toestemming van Motorcity Amsterdam zijn uitgevoerd, zijn ALTIJD voor rekening van de huurder.

 

9A VERZEKERINGEN, WA-VERZEKERING:

Motorcity Amsterdam verklaart dat er ten behoeve van de motoren een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de huurder die Motorcity Amsterdam ter zake vrijwaart blijft evenwel:

 • Schade aan derden die om welke reden dan ook door de verzekeraar niet wordt vergoed.
 • Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking (Bv. bij rijden onder invloed  van alcohol, drugs en medicijnen   etc.)
 • Het eventueel eigen risico voor zover dit niet uitdrukkelijk contractueel is verminderd.

 

9B  VERZEKERINGEN  CASCO-DEKKING:

Motorcity Amsterdam verklaart dat de motor tegen casco-schade is gedekt. Voor rekening van de huurder blijft evenwel  te allen tijde:

 • Het eventueel eigen risico voor zover dit uitdrukkelijk contractueel  is
 • Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 6
 • Schade ontstaan wanneer de bestuurder van de motor ten tijde van het schadegeval onder zodanig invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij/ zij niet in staat moet warden geacht de motor naar behoren te besturen.
 • Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten  van de huurder/  bestuurder en/of diens passagier.
 • Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van het desbetreffend type motor voorgeschreven Nederlandse rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd.

 

9C  VERZEKERINGEN,  EIGEN RISICO:

Het eigen risico van de huurder is € 1.600,00 en niet af te kopen.  U blijft bij diefstal van de motorfiets verplicht het eigen risico-bedrag aan Motorcity Amsterdam te betalen.

Eigen risico per motor is € 1.600,00.

Bij een ongeval waar meerdere motoren van Motorcity Amsterdam zijn betrokken, geldt een dubbel eigen risico, voor alle betrokken huurders (motoren).

In geval van diefstal van de motorfiets is het eigen risico voor de huurder en bedraagt € 1.600,00 Euro, vermeerderd met bedrijfsschade van 14 dagen huurkosten.

 

9D  VERZEKERINGEN,  UITSLUITINGEN:

Alle verzekeringen zijn uitsluitend afgesloten voor de motoren. Alle andere gehuurde  goederen zijn hiervan uitgesloten . De huurder blijft hiervoor ten alle tijden verantwoordelijk en in gevallen  van vermissing/  beschadiging  aansprakelijk  voor de volledige nieuwwaarde.

 

 

10 SCHADE:

De verhuurder staat garant dat de motor op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert. In geval van schade overkomen aan of veroorzaakt met de onder de huurovereenkomst vallende motor is huurder verplicht Motorcity Amsterdam onmiddellijk telefonisch binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van Motorcity Amsterdam op te volgen zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, dit onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier. De bestuurder van de gehuurde motor dient in het desbetreffende geval door de politie rapport of proces verbaal te laten opmaken.

In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van een eventuele repatriëring uitsluitend van de gehuurde motor voor rekening van Motorcity Amsterdam, tenzij Motorcity Amsterdam de huurder verplicht heeft gesteld zich tegen deze kosten van repatriëring te verzekeren. De huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de motor-papieren zoals kentekenbewijs en grensdocumenten en door  verlies  van onderdelen  en/of  gereedschappen. Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van de motor te vergoeden. Indien de huurder niet tijdig voldoet aan de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken op verzekeringsuitkeringen of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan wel anderszins Motorcity Amsterdam zou schaden dan is de huurder voor deze schade aansprakelijk.

 

11 SCHADE VAN DE HUURDER:

Huurder heeft indien verder rijden met de gehuurde motor onmogelijk is ten gevolge van een defect aan de motor dat reeds in aanleg (bij aanvang van de huur) aanwezig was of ten gevolge van een ongeval buiten zijn/ haar schuld, recht op vervangend vervoer.

Andere kosten of schade worden  niet  vergoed.

In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervangend vervoer.

Voor schade aan de bagage, hoe dan ook ontstaan is Motorcity Amsterdam nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

 

12 BEDRIJFSSCHADE:

De huurder is aansprakelijk voor de door Motorcity Amsterdam te lijden bedrijfsschade voor zover deze geleden wordt door opzet of grove nalatigheid of grove schuld van de bestuurder/ huurder. Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd evenwel met 10%   wegens  besparing  van op  Motorcity Amsterdam  drukkende  kosten  en lasten.

 

13 VRIJWARINGEN  MOTORCITY AMSTERDAM:

De huurder vrijwaart Motorcity Amsterdam voor alle schade van eventuele duo-passagiers of derden waarvoor Motorcity Amsterdam aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of passagier gepleegde strafbare feiten tenzij de door Motorcity Amsterdam verschuldigde boetes en/of schadevergoeding een gevolg zijn van defect aan de motor dat reeds in aanleg aanwezig was bij de aanvang van de huur. De huurder vrijwaart Motorcity Amsterdam voor spel- en/of schrijf(type)fouten bij overname van alle persoonlijke gegevens, als naam, adres en overige persoonlijke gegevens evenals voorgenoemde fouten bij overname van gegevens van welke legitimatie dan ook. Huurder kan zich nooit onttrekken aan verplichtingen jegens Motorcity Amsterdam bij voornoemde fouten.

 

13a. BEKEURINGEN:

Alle door de huurder veroorzaakte bekeuringen, tijdens de huurperiode, komen voor rekening van de huurder. Hierbij is Motorcity Amsterdam gerechtigd  om voor de verwerking van de bekeuring administratiekosten in rekening te brengen, met een minimum van €25,-

 

14 VOORUITBETALING:

De vooruitbetaling strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem/ haar krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde motor. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan de huurder krachtens de bepalingen van de huurovereenkomst is gehouden onverminderd het recht van Motorcity Amsterdam tot volledige schadevergoeding.

 

15 ONTBINDING  VAN DE HUUR:

Motorcity Amsterdam is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst  te beëindigen en zich weer in het bezit te stellen van de motor, indien blijkt   tijdens de huurperiode  dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet of niet  op tijd of niet ten volle nakomt bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder, bij vestiging in het buitenland van huurder, bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde motor dan wel bij het beslag op  deze motor of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmede Motorcity Amsterdam bij aanvang van de huur niet op de hoogte was.

Huurder machtigt bij deze Motorcity Amsterdam of door deze aangewezen perso(o)n(en) om de motor te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer het bezit stellen. In geval de motor door Motorcity Amsterdam is teruggehaald  behoudt hij alle rechten om de terzake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen

 

16 REGISTRATIESYSTEMEN:

De persoonsgegevens van de huurder worden altijd opgenomen en bewaard. Dit voor gevallen waarin de motor niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met de motor worden gepleegd waarvan Motorcity Amsterdam nadeel kan ondervinden, herhaaldelijk schade aan de/ een motor wordt toegebracht door toedoen van de huurder/ bestuurder of de huurprijs niet of niet tijdig of niet volledig wordt voldaan.

Motorcity Amsterdam behoudt zich het recht voor in bovengenoemde situaties de persoonlijke  gegevens  ter beschikking  te stellen  van Politie/ Justitie/ Juristen, etc.

 

17 OVERIGE  SITUATIES:

Motorcity Amstedam heeft het recht alle niet beschreven omstandigheden die kunnen leiden tot schade voor Motorcity Amsterdam en die naar alle redelijkheid verwijtbaar zijn aan de huurder voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtelijke instanties. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke kosten zijn voor rekening van de huurder.

 

Uitgebreide Verhuurvoorwaarden motorcity


LET OP: Reserveren in de winkel is niet mogelijk. Doe dit online om teleurstellingen te voorkomen. Sluiten